VEEFOR - Sizin AB'de ve Trkiye'deki Ticari ortaginizdir
 

Turkey map

 

   T�RK�YE

 

T�rkiye, �lke olarak iki k�tay� birle�tirmektedir.
T�rkiye�de yedi farkl� b�lge bulunmaktad�r: Marmara,Karadeniz,Ege,Akdeniz ,Orta Anadolu,Do�u Anadolu ve G�ney-Do�u Anadolu b�lgesidir.

 

Temel veriler:

 

�lke adi

 T�rkiye

Lokasyon

 G�ney/Bati Asya

B�y�kl�k

 779.452 km2

N�f�s

 76.66 milyon

Issizlik

 9.7% (2013)

GSYIH B�y�mesi

 4.4% (2013)

Ortalama Aylik Br�t Maas

 586 Eur (2010)

SGK

 55.5%

Baskent

 Ankara

Para Birimi

 Lira (TL)
 ortalama yillik d�viz kuru Ocak 2014
 1USD=2.22 TL, 1EUR= 3.03 TL

Uluslararasi Telefon Kodu

  +90

Elektrik

  220V, 50 Hz

Zaman Dilimi

 Orta Avrupa Dilimi (GMT+2,GMT+3)

Iklim

Ilimli Kara iklimi ve Akdeniz iklimi

 

Ekonomi:

G�ze �arpan sonu�lar determinant makroekonomik uygulamalara bor�ludur. Son 4 y�lda S�rekli b�y�yen GSYIH s�k� mali ve f�nansal policeye ba�l�d�r. 2002 � 2005 boyunca ger�ek GSYIH 33.6 % k�m�latif temelde ve 7.5% ortalama temelde b�y�m�� ve T�rk ekonomisini d�nyan�n en h�zl� geli�en ekonomilerden birini yapm��t�r. 2004 kaydedilmi� tar�hsel s�re�lerden sonra , GSYIH ve potensiyal GSMH 7.4 ve 7.6 % 2005 y�kselmi� ve bu tahm�n�n ve hedef �ok �tesindeydi.�stelik 2005 te GSYIH 5000 $ ki�i ba��nda ilk kez bu de�ere gelmi�tir.

Son 10 y�l i�indeki enflasyon ortalama 70%den tek rakaml� de�erlere d��m�� ve bu �ekilde kalmaya devam etmi�tir.Bu geli�me rekor d�zeydeki global enerji fiyatlar�na ve arka plandaki g��l� b�y�meye kar�� meydana gelmi�tir.Y�ll�k enflasyonu 2005�te �FE ve T�FE�ye ba�l� olarak ger�ekle�mi�tir,t�ketici fiyat endeksi 7.72 % ve �FE olarak 2.66% .Y�ll�k �FE 2005 y�l�n�n hedefini ge�mi� ve bu durum 2002-2005 d�nem i�in de ge�erlidir.Ayr�cas� enflasyon beklentisi, enflasyonla m�cadele�de b�y�k rol oynamaktad�r ve bu bahsedilen sonu�lar g�venli bir ortam yaratm��t�r.

 

Yat�r�m:

Direkt yabanc� yat�r�mc� taraf�ndan ger�ekle�en yat�r�m 1 milyar dollar� buluyordu ama gecen sene 9.6 milyar dolar yat�r�m ak��� ger�ekle�ti , bu da �zel sekt�rde istihsaldan, �zelle�tirme ilerlemesinden ve art�lm�� f�rsat yat�r�mlardan kaynaklanmaktad�r. Bu trendin gelecek y�llarda artmas� bekleniyor c�nk� T�rkiye Avrupa Birli�ine do�ru yol alma ve yat�r�m alanlar� geni�letmek �zere kararlar alm�� bulunmaktad�r.

 

Toplam 73.4 milyon bulan T�rkiye�nin n�fusunun �o�u gen�tir. n�fusun 94%�� 65 ya� alt�ndad�r.Y�ll�k nuf�s art��� 2006�da 1.24 % bulmu�.2005�te T�rkiye�nin i�g��� yakla��k 25 milyon olarak belirlenmi�tir.��sizlik oran� 10.2% d��m��t�r.�stihdam rakamlar� 51% istihdam� ( i�g���) hizmet sekt�r�ndedir, 30 % ziraat ve 19 % sermaye/end�stri sekt�r�ndedir. T�rkiye�de 10.2% istihdam�n�n �niversite diplomas�na sahiptir, 20 % lise diplomas�na ve 63.2 % lise d�plomas�n alt�ndak� derecesine sah�pt�r.

 

Devletin Yat�r�m i�in Nakdi yard�m�:

  • G�mr�k vergisinden muaf�yet

  • G�mr�k vergisinde ve fon har�larda istisnas�

  • KDV den muaf

     
Copyright 2006   VEEFOR.COM | All Rights Reserved