VEEFOR - Sizin AB'de ve Trkiye'deki Ticari ortaginizdir
 
   

   Yat�r�m Dan��manl���

    • Gayrimenkul

Gayrimenkul yat�r�m analizleri ve gayrimenkul temini, t�m bu i�lemleri i�in gereken yasal �al��malar.

 

    • Te�vikler ve nakdi yard�m

Projenin detaylar�yla haz�rlanmas� te�vikler ve nakdi yard�m dahil olmak �zere ve ayn� zamanda proje boyunca finans te�vik ve s�bvansyonun sa�lanmas�.

 

    • Devlet ofisleri ve kurulu�larla irtibat

Ticari aktivitelerinizde temsilcilik ve ayn� zamanda devlet kurulu�lar�yla irtibat�n s�reklili�i.

 

    • F�rsat (Greenfield) Yat�r�m�

F�rsat yat�r�m� ve pazarlama alan� ara�t�rma ve geli�tirme.

     
Copyright 2006   VEEFOR.COM | All Rights Reserved