VEEFOR - Sizin AB'de ve Trkiye'deki Ticari ortaginizdir
 
   

   Ticari Dan��manl�k

 

  • Pazarlama �al��malar�

M��teri taleplerine g�re pazarlama, ara�t�rma ve geli�tirme �al��malar�.


  • M��terilerimiz i�in, ticari ortak, m�teahit, ta�eron ve sat�n alma firmalar� aras�nda ba�lant� hizmeti

Veefor dan��manl��� size ticari partner, m�teahhit ve ta�eron bulabilir . Firman�z�n ihtiya�lar� do�rultusunda pazar ve firma ara�t�rmas� hizmeti sa�l�yoruz.  


  • �irketlerin kurulu�lar�

�htiya� ve talepleriniz do�rultusunda firman�za ticari �irket kurma hizmeti vermekteyiz. Verilen t�m hizmetler dahilinde,firmalar aras�ndaki s�zle�me ve b�rokratik i�lemlerin s�re�leri de takip edilebilecektir.  


  • Sanal ofis

�irketlerde ticaret yapabilmek i�in ofise ihtiya� duyulmaktad�r. Kendi ofisinizi kurmak i�in haz�r de�ilseniz, ofisimizin t�m olanaklar�ndan faydalanabilirsiniz.

 

              Posta alma ve emanet

              Telefon & Faks

              Sekreterya hizmetleri

              �irketinizin temsilcili�i

 

  • Gayrimenkul ara�t�rmas�

Bu alanda m�sterlerimize b�t�n hizmetleri sunmak amaciyla satin alma , kiralama yada uzlastirma aracilik yapabiliriz. Temelde hedefimiz ticari aktivitiler i�in bina -m�stemilat ve arazi temidir. 


  • �eviri ve Terc�me

D�k�man ve yeminli terc�meler, toplant� boyunca �eviri ve terc�me.


  • Muhasebe Hizmetleri

              Genel Muhasebe

              �n Muhasebe

              Denetleme/Audit

              Gelir vergisi reformu geli�tirilmesi

              �cret Muhasebesi

              Dan��manl�k

 

 

     
Copyright 2006   VEEFOR.COM | All Rights Reserved