VEEFOR - your business partner in EU and Turcja
 

Turcja map

 

   Turcja

 

Turcja znajduje si´┐Ż w Europie po´┐Żudniowo-wschodniej i po´┐Żudniowo-zachodniej Azji (cz´┐Ż´┐Ż Turcji po´┐Żo´┐Żona na p´┐Żnoc od Bosforu jest geograficznie cz´┐Żci´┐Ż Europy), graniczy z Morzem Czarnym, mi´┐Żdzy Bu´┐Żgari´┐Ż i Gruzj´┐Ż, mi´┐Żdzy Morzem Egejskim a Morzem ´┐Żr´┐Żdziemnym, mi´┐Żdzy Grecj´┐Ż a Syri´┐Ż.

 

Dane podstawowe:

 

Nazwa pa´┐Żstwa

 Turcja

Po´┐Żo´┐Żenie

 Azja po´┐Żudniowo-zachodnia

Powierzchnia

 779.452 km2

Ludno´┐Ż´┐Ż

 70,85 miliona

Bezrobocie

 10,3 %  (2005)

Wzrost PNB

 7,6 %  (2005)

Przeci´┐Żtny zarobek miesi´┐Żczny

 1595 EUR (2005)

´┐Żwiadczenia socjalne wyp´┐Żacane pracownikom

 21,5 %

Stolica

 Ankara

Waluta

 Lira (TRY)
 stycze´┐Ż 2007
1 USD =  1,43 TRY         1 EUR = 1,88 TRY

Mi´┐Żdzynarodowy kod telefoniczny

 + 90

Elektryczno´┐Ż´┐Ż

  230V, 50 Hz

Pasmo czasowe

 Czas ´┐Żrodkowo-europejski (GMT - 2, GMT -3)

Klimat

 ´┐Żr´┐Żdziemnomorski

 

Gospodarka:

Doskona´┐Że wyniki zosta´┐Ży osi´┐Żgni´┐Żte w produkcji z powodu zdeterminowanej polityki makroekonomicznej polegaj´┐Żcej na ´┐Żcis´┐Żej polityce fiskalnej i monetarnej, z ci´┐Żg´┐Żym wzrostem realnego PKB w ci´┐Żgu osttanich czterech lat. Od roku 2002 do 2005 PKB kumulacynnie wzr´┐Żs´┐Ż o 33,6% ze ´┐Żredni´┐Ż 7,5%, co uczyni´┐Żo tureck´┐Ż gospodark´┐Ż najszybciej si´┐Ż rozwijaj´┐Żc´┐Ż na ´┐Żwiecie. Po osi´┐Żgni´┐Żciu warto´┐Żci historycznych w roku 2004, PKB i PNB wzr´┐Żs´┐Ż o 7,4% i 7,6% w roku 2005, co by´┐Żo o wiele wi´┐Żcej ni´┐Ż postawione cele i ni´┐Ż si´┐Ż przypuszcza´┐Żo. Niemniej PKB na obywatela w roku 2005 wzr´┐Żs´┐Ż po raz pierwszy ponad granic´┐Ż 5000 USD.

Inflacja obni´┐Ży´┐Ża si´┐Ż z 70% do ´┐Żredniej jednocyfrowej inflacji w ostatnej dekadzie, co ju´┐Ż jest bardzo widoczne. Zosta´┐Żo to osi´┐Żgni´┐Żte przy poparciu silnego wzrostu i poziomu globalnych cen w energetyce. Roczna inflacja w roku 2005 wynosi´┐Ża 7,72% w CPI i 2,26 procenta w PPI. Roczna inflacja CPI by´┐Ża poni´┐Żej celu na rok 2005, podobnie to wygl´┐Żda´┐Żo tak´┐Że w okresie 2002-2004. W ka´┐Żdym przypadku oczekiwania inflacyjne, kt´┐Żre odgrywaj´┐Ż wa´┐Żn´┐Ż rol´┐Ż w walce z inflacj´┐Ż poprawi´┐Ży si´┐Ż, a zaufanie wzros´┐Żo.

 

Inwestycje:

Dop´┐Żyw bezpo´┐Żrednich inwestycji zagranicznych, kt´┐Żrych ´┐Żrednia w ostatnim okresie wynosi´┐Ża 1 miliarda USD, w minionym roku wzr´┐Żs´┐Ż na 9,6 miliarda USD, przede wszystkim dzi´┐Żki akwizycjom w sektorze prywatnym, post´┐Żpowi w prywatyzacji oraz wzrostowi inwestycji na zielonej ´┐Ż´┐Żce. Zak´┐Żada si´┐Ż, ´┐Że ta tendencja wzrostu zostanie utrzymana tak´┐Że w nast´┐Żpnych latach, je´┐Żli Turcja b´┐Żdzhie popiera´┐Ż popraw´┐Ż ´┐Żrodowiska inwestycyjnego i otwiera´┐Ż sobie drog´┐Ż do wej´┐Żcia do EU.

 

Turcja ma m´┐Żodych i dynamicznych obywateli, kt´┐Żrych liczba wynosi 73,4 miliona. 94% ludno´┐Żci jest w wieku poni´┐Żej 65 lat. Mi´┐Żdzyroczny wzrost liczby ludno´┐Żci osi´┐Żgn´┐Ż´┐Ż 1,24% w roku 2006. W Turcji og´┐Żlna liczba si´┐Ży roboczej osi´┐Żgn´┐Ża 25 milion´┐Żw w roku 2005. Stopa bezrobocia obni´┐Ży´┐Ża si´┐Ż do 10,2%. Dane o zatrudnieniu wskazuj´┐Ż, ´┐Że 51% z og´┐Żlnej ilo´┐Żci si´┐Ży roboczej jest zatrudninych w sektorze us´┐Żugowym, 30% w sektorze rolniczym a 10,2% w przemy´┐Żle. . 

W Turcji z og´┐Żlnej ilo´┐Żci si´┐Ży roboczej ma 10,2% wykszta´┐Żcenie wy´┐Ższe, 20% wykszta´┐Żcenie ´┐Żrednie, 63,2% ma wykszta´┐Żcenie ni´┐Ższe ni´┐Ż ´┐Żrednie.

 

Bod´┐Żce inwestycyjne

  • Zwolnienie z obowi´┐Żzk´┐Żw celnych i ´┐Żwiadcze´┐Ż do funduszy

  • Zwolnienie z VAT

  • Okre´┐Żlenie krdyt´┐Żw z bud´┐Żetu

     
Copyright ´┐Ż2006   VEEFOR.COM | All Rights Reserved