VEEFOR - your business partner in EU and Turcja
 
   

   Doradztwo handlowe

 

  • Studia marketingowe

Przygotowanie studi�w marketingowych oraz studi�w poszukiwawczych, przystosowanych dok�adnie do potrzeb klient�w.

  • Poszukiwanie partner�w handlowych, dostawc�w i odbiorc�w

Veefor Consulting pomo�e Pa�stwu znale�� partner�w handlowych, dostawc�w i odbiorc�w. Poszukamy dla Waszej sp�ki klient�w oraz dostawc�w.  

  • Zak�adanie sp�ek

Na podstawie Waszych indywidualnych wymaga� za�o�ymy sp�ki handlowe. W ramach podanych czynno�ci wykonujemy wszystkie konstytutywne, jak r�wnie� deklaratoryjne dzia�ania w stosunku do partnera i w�a�ciwych organ�w pa�stwowych. 

  • Kancelaria wirtualna

Do rozpocz�cia dzia�alno�ci gospodarczej b�dzie Pa�stwa sp�ka potrzebowa� pomieszcze� biurowych. Je�li nie jeste�cie przygotowani do posiadania kompletnie urz�dzonej kancelarii, to mo�ecie wykorzystywa� nasz� kancelari� wirtualn� ze wszystkimi wygodami.

 

.              Przechowywanie i przyjmowanie poczty

.              Us�ugi telefoniczne i faxowe

.              Us�ugi sekretariatu

.              Reprezentacja Pa�stwa sp�ki

 

  • Wyszukiwanie nieruchomo�ci

Naszym celem jest zaoferowanie klientom wszystkich us�ug. Zapewnimy po�rednictwo przy zakupie, wynajmie lub sprzeda�y nieruchomo�ci. Skupiamy si� przede wszystkim na obiektach z wyposa�eniem i dzia�kach odpowiednich do prowadzenia dzia�alno�ci handlowej. 

  • Przek�ady i t�umaczenia

Przek�ady dokument�w i zapewnienie certyfikowanych przek�ad�w. T�umaczenie podczas spotka� roboczych.

  • Ksi�gowo��

.              Pe�na rachunkowo��

.              Prosta rachunkowo��

.              Audyt

.              Opracowanie deklaracji podatkowej

.              Opracowanie system�w p�acowych

.              Doradztwo

 

 

     
Copyright C2006   VEEFOR.COM | All Rights Reserved